Teaser จ่าเฉย The series
Login  |  Register

World News

Teaser จ่าเฉย The series

บช.ก. จำเป็นต้องดำเนินการหลายด้าน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา โดยรวมถึงการกำหนดสัญลักษณ์ ที่สามารถสื่อสารกับตำรวจและประชาชน ให้เข้าใจร่วมกัน ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม อย่างถูกต้อง จึงกำเนิด "จ่าเฉย...The Series" ในรูปแบบของ " จ่าเฉย...ไม่เฉยแล้ว" และ " จ่าเฉย...ต้องไม่เฉย " โดยสื่อให้เห็นว่า ปัญหาหลายอย่างที่แก้ไม่ได้ เพราะ "จ่าเฉย" เฉยมานานแล้ว
N/A